Què fem?

Organització empresarial per a la lliure associació d’empreses. Integra empreses i/o grups empresarials que tenen seu o centre de decisió a Catalunya i la consideració de gran empresa d’acord amb la legislació vigent.

Estabilitat en l’ocupació

  • Antiguitat mitjana de les empreses: 43,67 anys
  • Antiguitat mitjana dels treballadors: 13,26 anys
  • Mitjana salarial: SMI x 2,66

Alta qualificació professional

  • Titulats de grau superior: 13%
  • Titulats de grau mig: 13%
  • Titulats de Formació Professional: 41%

Qualitat i sostenibilitat

  • Les nostres empreses estan acreditades amb certificacions homologades en matèria de qualitat, seguretat i salut i medi ambient

MAGNITUDS AGREGADES

Principals magnituds agregades:

Facturació total (2016) 1.050 M
Treballadors7.000
Antiguitat mitjana de les empreses 13,26 anys

Objectius

Grup d’interès

Persona jurídica que duu a terme activitats susceptible d’influir directa o indirectament en l’elaboració i aplicació de les polítiques públiques, en l’elaboració de propostes normatives o a la presa de decisions, en defensa d’un interès propi o de tercers o d’un interès general i per a la representació, defensa i foment dels interessos comuns dels seus associats, amb especial atenció:

  • Contractació per lots
  • Condicions de contractació equitatives
  • Potenciació formació dual
Av Diagonal 612, 2 - 10, 08021,
Barcelona
Telf. 936.405.555